VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi góp phần giúp cộng đồng phát huy vai trò làm chủ di sản

Với sứ mệnh của một doanh nghiệp xã hội, điều mà chúng tôi theo đuổi là liên kết các mắc xích quan trọng trong sự vận hành của tự nhiên, lịch sử, văn hóa – xã hội, kinh tế,…(gọi chung là di sản) với yếu tố quyết định là con người. Điều này nhằm mục đích tạo ra nguyên lý chung trong cộng đồng. Mọi sự quyết định hay hay hành động diễn ra sẽ đều phải xem xét bởi chủ thể là cộng đồng bản địa. Lúc này, trách nhiệm, hành động và lợi ích là 3 khía cạnh được xem xét một cách kỹ lưỡng.

Đọc Thêm